Make an online Consultation »  
plaksha in Ayurveda - Ficus lacor Ham.

plaksha :

plaksha  : Ficus lacor Ham.

Taxonomical Classification

Kingdom: Plantae - Plants
Order: Unisexuales
Family: MoraceaeUrticaceae


VERNACULAR NAMES

Sanskrit: Ashwatta patraka, Charudarshana, Mahabala, Drudhapraroha, Mangalacchaya, Hrasaparna, Parkati, Jati,Pippari,Pimpari,Shrungika,Vaati,Garbhanda,Kamandalu,Plava,Gandhamunda,Mugdhika,Pugamunda,Charudaru,Suparshva,Kapeetana,Kapeetaka, Varoha Shakhi
English: wave leafed fig tree, Java fig
Hindi: Pakar, Pakadi
Telugu: Juvvi
Marathi: Basari
Gujarathi: Pepari
Tamil: Jovvi
Malayalam: Chela
Kannada: BasarimaraMentions / Gana

Amradi varga (Raja NIghantu)
Mutrasangrahaniya Varga (Charaka Samhitha)
Nyagrodhadi Gana (Sushruta Samhitha)
Nygrodadhi varga (Ashtanga samgraha)
Oushadhi varga (Kaiydeva Nighantu)
Vatadi Varga (Bhav prakasha)

Share on Facebook   Share on Twitter  

Kotakkal Ayurveda - Mother land of modern ayurveda