Make an online Consultation »  
Synonyms of katphala - Myrica esculenta, Myrica nagi